قبض یار
اپلیکیشن تجمیع قبوض
شرکت های خدماتی

با توجه به اینکه موبایل به یک ابزار ضروري در زندگی روزانه مبدل شده و فراتر از یک وسـیله ارتباطی عمل کرده و اعتماد عمومی را به عنوان یک ابزار مفید و موثر در انجام کارهـاي اداري، مـالی و بانکی و ... کسب کرده است، استفاده از آن در خدمات مرتبط با صورتحساب، بـه تو سـعه فرهنـگ استفاده از این ابزار مفید و همچنین در دسترس بودن خدمات براي همه ، کمک شایانی خواهد کرد.

سامانه پیشنهادي این شرکت تلاش می کند تا بـا تجمیـع و اطـلاع رسـانی قبـوض صـادره توسـط شرکتهاي خدماتی در قالب یک برنامه موبایلی ارائه کند، قبـوض کاغذي صادر شده را به میزان چشمگیري کم کرده و ضمن اطلاع رسانی دقیق و کامـل بـه مشـترکین هزینه هاي سازمان را به میزان قابل ملاحظه اي کاهش دهد.

توزیع برق استان فارس
شرکت مخابرات استان ایلام
توزیع برق استان ایلام
شرکت گاز استان ایلام